Leadership    

Yi Chun Huang
General Manager , Technical Director
Ziqiang Chen
Regional General Manager (Shanghai)
Xiaolin Wei
Regional General Manager (Beijing)